kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Brandlecht / Hestrup

Voormalige pastorie Kerk van Brandlecht
Voormalige pastorie Kerk van Brandlecht

kunstwerke

Brandlecht / Hestrup // werke von:

    brandlecht / hestrup

    Sinds de gemeentelijke herindeling van 1974 horen Brandlecht en Hestrup bij de stad Nordhorn. In verband met de ligging aan de rand van de plaats met aansluiting op de B403 ontwikkelde Brandlecht zich tot een aantrekkelijk woongebied in het groen. Ongeveer 700 jaar geleden Ridder Adolf von Brandelghet liet hier een waterslot bouwen op Gut Brandlecht, het landgoed van de erfdrost. Tegenover het landgoed werd de katholieke Mariakerk (1855 –1857) gebouwd die zich op loopafstand bevindt van de rond 1500 ontstane, tegenwoordig hervormde kerk op het centrale kerkplein.

    Niet ver van Brandlecht ligt het natuurgebied Tillenberge, een heidelandschap met karakteristieke vormen: laagten, hoogten en duinen langs de rand. Het wat kleinere Hestrup bestaat overwegend uit verspreid liggende boerderijen waarvan sommige gericht zijn op de paardenhouderij. Vandaar de oorspronkelijke naam »Hersedorp« wat zoiets betekent als »paardendorp (Pferdedorf)«. Een wonderlijk mooi café is in het oude stationnetje langs de spoorbaan gevestigd, een bakstenen gebouw, waarvan het ontwerp aan de architect Fritz Höger (1877 –1949) wordt toegeschreven.

    Om aan de lokale behoefte aan woonruimte te kunnen voldoen, werd het tussen beide plaatsen in liggende nieuwbouwgebied »Am Kreuzbree« ontsloten. Het bouwgebied bestond oorspronkelijk uit gecultiveerde esgronden die eeuwenlang met plaggen waren opgehoogd. Humus, ergens anders gestoken, werd met mest vermengd en uitgestrooid. Onder de es kwamen sporen te voorschijn van bewoning van vóór de Romeinse ijzertijd tot aan de trechterbekercultuur uit de jongste steentijd (rond 2700 voor Chr.) evenals meer dan 2000 prehistorische vondsten. Enkele objecten zijn in een tijdelijke tentoonstelling in het dierenpark in Nordhorn te zien.